Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

12:00

May 31 2015

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

May 24 2015

12:00

May 17 2015

12:00

May 10 2015

12:00

May 03 2015

12:00

April 26 2015

12:00

April 05 2015

12:00

March 22 2015

12:00

March 13 2015

00:43

tamam kütüphaneye gir,
ya da odana. ne bileyim işte bir yerde.
bir köşede, kopçanı kaldırıp ufak bir öpücük
bırakayım omzunun saklanan şeridine.

March 12 2015

10:29

ruhumu 56 parçaya ayırdım.
LAX’e bıraktım, bir uçakla istanbul’a gitsinler
de seni bulsunlar.
kalan her gün bir diğeri küpen olsun.
geliyorum 28 güne.
biriktir çekmecende onları.
geldiğimde bana geri ver.

07:21
7565 c342 500
04:15

benden başkasıyla sabahlamaya, sabah sisini görmeye nasıl cüret ettin?
bir de ona gitmek yine. yine. yine. yine. yine.
seni sırf bunun için bile affetmeyebilirim.

04:10

ııh. senin kucaklanmaya, pohpohlanmaya, beklenmeye ihityacın yok.
bir sarılış yeter sana ulaşmaya heralde.
izlemek seni biraz yeter.
sınıfın en arkasına geçip
elimi bacaklarına atmak?
maybe.

04:06

sana

- hayır, ölmüyorum - 

04:06

ba

04:06

04:06

04:06

yo

04:06

rum

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl